Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros

Viļānu apvienības pārvalde 16.Aprīlis, 2012, 17:58 Projekti 2007-2013

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Viļānos tiks realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).

Projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs ar

  • 6 projekta partneriem Latvijā (Kārsava, Krāslava, Rēzekne, Preiļi, Ludza, Vilani)
  • 5 projekta partneriem Krievijā (“Lake Peipsi project”, Pskovas, Krasnogorodskas, Pitalovas, Pečoru rajonu administrācijas)
  • 2 projekta partneriem Igaunijā (Viru un Tartu pilsētu administrācijas)

Aktivitātes „Satiksmes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Viļānos tiks veikta tranzītielas posma rekonstrukcija 495m garā posmā – Rīgas iela (posmā no Rīgas šosejas līdz dzelzsceļam (ceļš A12).

Projekta virsmērķis ir transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas  pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.

Lai sasniegtu virsmērķi, tika izvirzīti trīs apakšmērķi:

  1. Nodrošināt projekta rezultātu publicitāti mērķa grupām un sabiedrībai, uzsverot Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieguldījumu projektā.
  2.  Mobilizēt pārrobežu resursus satiksmes drošībai, uzlabot un ieviest inovatīvus satiksmes drošības  risinājumu, tai pat laikā palielināt sabiedrības uzmanību satiksmes drošības jomā un izveidot starptautisku sadarbības tīklu satiksmes drošības jomā ES un Krievijas Federācijas ceļu krustojumā.
  3.  Veicināt transporta un publiskās telpas attīstību ar inovatīvu ielu telpas dizaina risinājumiem un satiksmes infrastruktūras uzlabošanu 12 Igaunijas, Latvijas un Krievijas pilsētās, kas atrodas starptautiskas nozīmes stratēģiskos transporta koridoros.

Projektu plānots realizēt divu gadu laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam.

Projekta budžets ir 1 876 570,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 1 688 913,00  EUR, nacionālais finansējums 10% – 187 657,00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

2012-04-16

Iesaki citiem: