Projekta ietvaros uzlabos Viļānu novada skolu izglītības kvalitāti un efektivitāti

Viļānu apvienības pārvalde 3.Marts, 2010, 19:43 Projekti 2007-2013

2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgusi vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” īstenošanu darbības programmas „ Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projekta mērķis ir Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 40389,48, un tās tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finasējuma 85% un valsts budžeta finasējuma 15 %.

Plānotās projekta aktivitātes:

Nr.p.k. Plānotā aktivitāte Dekšāres pamatskola  Viļānu vidusskola Kopā
skaits Summa Ls skaits Summa Ls skaits Summa Ls
1. Stacionāro datoru iegāde 6 3615,08 45 27113,10 51 30728,18
2. Portatīvo datoru iegāde 2 1958,00 -   2 1958,00
3. Multimediju tehnikas iegāde 1 2431,61 -   1 2431,61
4. Lokālo datortīklu attīstība 1 619,73 1 4647,96 2 5267,69
Kopā   8624,42   31761,06   40385,48

Projekta plānotais īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes

Nr. un nosaukums

   

2010

2011

 

1.cet.

2.cet.

3.cet.

4.cet.

1.cet.

2.cet.

3.cet.

4.cet.

 
1. Stacionāro datoru iegāde     X X X X      
2. Portatīvo datoru iegāde     X X X X      
3. Multimediju tehnikas iegāde     X X X X      
4. Lokālo datortīklu attīstība X X X            

Sagatavoja: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, 03.03.2010.

 

2010-03-03

Iesaki citiem: