Piesaistītie speciālisti aktīvi iesaistās pašvaldības darbā

Viļānu apvienības pārvalde 17.Novembris, 2011, 16:10 Projekti 2007-2013

Saskaņā ar Projekta īstenošanai noslēgto vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 par Eiropas Savienības projekta „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, Viļānu novada pašvaldībā strādā projektu vadītājs un plānošanas inženieris.

Uzsākot darbu pašvaldībā, projektu vadītāja Jolanta Ivanova aktīvi iesaistījās Viļānu novada pašvaldības īstenoto projektu darba nodrošināšanā. Tā kā pašvaldībā 2011.gadā tiek realizēti 10 dažāda rakstura projekti tad veicamā darba apjoms ir iespaidīgs (dalība projektu vadības semināros, tehnisko specifikāciju sagatavošana, progresa ziņojumu, maksājumu pieprasījumu sagatavošana, projektu nomenklatūras izstrādāšana un dokumentācijas apkopošana, projektu atskaišu grafika sastādīšana un aktualizēšana u.t.t). Kā arī veikta ESF projekta iesnieguma izstrāde 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

Viļānu novada pašvaldības plānošanas inženieris Edgars Sermais darbu pašvaldībā uzsāka pirms trīs mēnešiem un arī aktīvi strādā pie dažādu ar būvniecību saistītu jautājumu risināšanu pašvaldības iestādēs notiekošajos un plānotajos būvdarbos gan Viļānu vidusskolā, gan Viļānu pilsētas pirmsskolas iestādē, gan Viļānu mūzikas un mākslas skolā.

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Iveta Piziča, 29.06.2011

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2011-06-29

Iesaki citiem: