Par 2012. gadā paveikto

Viļānu apvienības pārvalde 28.Septembris, 2012, 15:54 Projekti 2007-2013

Saskaņā ar Projekta īstenošanai noslēgto vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 par Eiropas Savienības projekta „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, Viļānu novada pašvaldībā strādā projektu vadītājs un plānošanas inženieris. Pēc projekta nosacījumiem katrs speciālists projekta ietvaros tiek nodarbināts 21 pilnu mēnesi, kā arī atalgojuma lielums speciālistiem tiek noteikts ņemot vērā pašvaldības administrācijā līdzīgas kategorijas nodarbināto speciālistu vidējo atalgojumu.

Ņemot vērā speciālistu nomaiņu un izmaiņas pašvaldības atalgojuma sistēmā, projekta realizācijas gaitā, projekta ieviešanas laiks pagarināts līdz 31.12.2012 un speciālistu darba algai noteikts pašvaldības  līdzfinansējums Ls 2147.50 apmērā.

Jaunais projektu vadītājs Jānis Rapša veiksmīgi pārņēma iepriekšējā speciālista iesāktos darbus un kopā ar plānošanas inženieri Edgaru Sermo, katrs savas kompetences ietvaros, veica pienākumus gan pie veiksmīgas pašvaldības projektu realizācijas, gan jaunu projektu pieteikumu izstrādes.

Speciālisti aktīvi un kvalitatīvi strādāja kopā ar pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu grupām arī pie pašvaldības projektu konkursa „Bērnu rotaļu lakumu ierīkošana Viļānu novadā” ieviešanas.

Turpināts darbs pie pašvaldības finansēto būvniecības darbu ideju, tehniskās dokumentācijas izstrādes un tam sekojošo būvdarbu kontroles.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Remontdarbi:

Dekšāres pamatskola

Viļānu vidusskola

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Radapoles pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Bērnu rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu mājām Viļānu novadā

 Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta vadītāja Iveta Piziča, 28.09.2012

2012-09-28

 

Iesaki citiem: