Izglītoti speciālisti – ieguldījums Viļānu novada pašvaldības nākotnē

Viļānu apvienības pārvalde 12.Novembris, 2010, 16:15 Projekti 2007-2013

Viļānu novada pašvaldībā projekta ietvaros laika posmā no 2010.gada 15.novembra līdz 2012.gada 15.augustam, pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai tiks izveidotas divas jaunas štata vienības – projekta vadītājs un būvinženieris. Projekta ietvaros nodarbinātie speciālisti nodrošinās projektu ieviešanas un realizācijas procesus, pašvaldības iestāžu ēku būvniecības jautājumu (rekonstrukcija, renovācija, remontdarbi) sakārtošanu un risināšanu saskaņā ar Latvijā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Projektu vadītājs un būvinženieris savu darba pienākumu ietvaros, piedalīsies arī attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, līdzdarbosies pašvaldības, valsts un ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu dokumentu un izpilddokumentu sagatavošanā, realizācijā un uzraudzībā. Speciālisti veicot savus pamatpienākumus nodrošinās likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju realizāciju un veicinās novada administratīvās kapacitātes celšanu dodot ieguldījumu novada izaugsmē, infrastruktūras un uzņēmējdarbības vides attīstībā, veidojot novada iedzīvotājiem labvēlīgu vidi dzīvošanai un personīgajai izaugsmei.

Projekta īstenošanai noslēgta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda  darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes „speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL  un tās tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 100% apmērā.

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, 12.11.2010

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2010-11-12

Iesaki citiem: