Izsolē nekustamais īpašums "Alejas iela 18", Viļānos

Viļānu apvienības pārvalde 7.Maijs, 2021, 11:36 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Alejas iela 18, Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78170020828, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020040 – 2759 m2 platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 27.02.2017. zemes nomas līguma Nr.VP-2017/5 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 05.07.2021., izsoles noslēgums – 04.08.2021. pulkst.13.00. izsoles sākuma cena 3250,00 eiro (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 5. jūlija plkst.13.00 līdz 2021. gada 25. jūlija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 325,00 eiro (trīs simti divdesmit pieci eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: