Zemes vienību nomas tiesību izsoles

Viļānu apvienības pārvalde 30.Aprīlis, 2021, 09:44 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošas, neapbūvētas zemes vienības Viļānu un Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, lauksaimnieciskajai ražošanai, bez apbūves tiesībām.

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienību kopējā platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa EUR/ gadā

1.

78980010189

5,86

Viļānu pagasts

575,00

78980010302

2.

78980030313

0,79

Viļānu pagasts

100,00

3.

78480010750

1,20

Dekšāres pagasts

135,00

4.

78480060713

1,50

Dekšāres pagasts

150,00

5.

78480060096

2,62

Dekšāres pagasts

325,00

Ņemot vērā, ka zemes vienības nav uzmērītas, zemes vienību platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienību instrumentālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu. Zemes vienībām nav noteiktas oficiālas piekļūšanas iespējas. Par piekļūšanu pie Objekta nomniekam pašam ir jāvienojas ar blakus esošo zemes vienību īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles notiks Viļānu novada pašvaldības kultūras nama, pēc adreses Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, telpās 2021.gada 8.jūnijā no pulksten 13.30. līdz pulksten 14.30, saskaņā ar izsoles noteikumos esošo informāciju

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 7. jūnija pulksten 10.00., Viļānu novada pašvaldības administrācijas, Kultūras laukums 1A, Viļāni, telpās, darba dienās, darba laikā, pēc iepriekšējās vienošanās pa telefonu 64662424.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.06.2021. jāiemaksā dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) apmērā, iemaksājot to Viļānu novada pašvaldības kasē vai veicot pārskaitījumu uz Viļānu novada pašvaldības kontu LV73HABA0551026165229, AS " Swedbank ", kods HABALV22, un jāreģistrējas dalībai izsolē Viļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumu 15. punktā minētos dokumentus.

Nomas tiesību izsoles solis noteikts 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) no objekta sākotnējās aprēķinātās nomas maksas.

Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. Papildus nomnieks veic vienreizēju maksājumu 242,00 EUR (ar PVN) (divi simti četrdesmit divi euro un 00 centi) par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980010189, 78980010302 un 181,50 EUR apmērā (ar PVN) (viens simts astoņdesmit viens euro un piecdesmit centi) par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030313, 78480010750, 78480060713 un 78480060096 Viļānu novada pašvaldībai, lai kompensētu pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par Objekta gada nomas maksas noteikšanu, uzreiz pēc līguma noslēgšanas vai arī ir tiesīgs veikt šo izdevumu nomaksu pa daļām, sadalot maksājumus uz līguma darbības laiku - pieciem gadiem (ja līgums tiek lauzts vai izbeigts pirms termiņa, tad Nomnieks, pirms līguma laušanas/izbeigšanas sedz šos izdevumus pilnā apmērā).

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, un Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads), darba dienās darba laikā, pēc iepriekšējās vienošanās. Nomas objekti apskatāmi to atrašanās vietā, darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64662424.

Iesaki citiem: