„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU PAGASTA PII „BITĪTE””