Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana