Izsludināts literārās jaunrades konkurss “Aizmirsti steigu”

Viļānu apvienības pārvalde 10.Jūlijs, 2013, 16:46 Projekti 2007-2013

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem jāiesniedz dalībnieku sacerēti un iepriekš konkursiem neiesniegti literāri oriģināldarbi latviešu/krievu valodā – eseja, dzejolis, poēma, dziesmas teksts, stāsts, pasaka, luga, kuru apjoms nepārsniedz A4 formāta lapas trīs lappuses un uzrakstīts datorrakstā.

Piedalīties var bērni vecumā no septiņiem gadiem un pieaugušie, kuri mācās, strādā, radoši darbojas mākslinieciskajos un pašdarbības kolektīvos/kopās vai dzīvo Viļānu novadā.

Konkursa darbu iesniegšana: Viļānu novada pašvaldībā (iesniedzot personīgi pie sekretāres, iesūtot elektroniski uz e-pastu: novads@vilani.lv vai pa pastu: Viļāni, Kultūras laukums LV – 4650) no 11.07.2013. līdz 13.09.2013.

Konkurss tiek organizēts projekta ”Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” ietvaros.

Konkursa mērķis: Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.

Sīkāka informācija KONKURSA NOLIKUMĀ

 

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

2013-07-10

Iesaki citiem: