Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Viļānu novadā

Viļānu apvienības pārvalde 15.Jūnijs, 2020, 11:57 Jaunumi


Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi deinstitucionalizācijas projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” (Nr. 3.1.1/18/I/030) īstenošanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmā. Šobrīd ir izsludināts iepirkumu konkurss par būvprojekta izstrādi ēkas pārbūvei, kas atrodas Viļānos, Mehanizatoru ielā 24A. Projekta ietvaros pašvaldība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) veidos dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļus, sniedzot iespēju dzīvot patstāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu. Projekts paredz arī izveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Pēc sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) infrastruktūras izveides mērķa grupas varēs saņemt gan atbalstu dažādās dzīves situācijās no atbalsta personāla, gan dažādu speciālistu konsultācijas.                                                                                 

            Deinstitucionalizācija (DI) ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, kas tiek īstenots projektu ietvaros kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā un paredz cilvēku ar GRT iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar FT varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. “Pēdējos gados publiskajā telpā arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas skar sabiedrības vismazāk aizsargāto daļu (bērnunamu bērnus un cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti) un šo grupu iespējām integrēties sabiedrībā – atrast darbu, nejusties izsmietam vai atstumtam un, kas visbūtiskāk, nedzīvot “izolēti” (bērnunamā vai psihiskās aprūpes iestādē). Nereti lielākie šķēršļi ir nevis institucionāli, bet gan emocionāli, proti, bieži tuvinieki, kuru aprūpē bijuši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, neuzticas sabiedrībai un neatbalsta šo cilvēku patstāvīgu dzīvi, jo sabiedrībā iesakņojušies aizspriedumi pret noteiktu sabiedrības grupu, kas līdzāspastāvēšanu padara ļoti apgrūtinātu vai pat neiespējamu,” stāsta Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane. Latvijā 21 992 pilngadīgiem iedzīvotājiem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte garīga rakstura traucējumu dēļ. No tiem 4 496 šobrīd saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kur viņiem ir ļoti ierobežotas pašnoteikšanas iespējas pār savu dzīvi. Projekta ietvaros paredzēts paplašināt šiem cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību gan ģeogrāfiski, gan saturiski. Tādējādi SBSP īpatsvars tiks būtiski palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta.

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības struktūrfondi. DI projektam kopumā atvēlēts finansējums aptuveni 91 miljona eiro apmērā. DI projektu paredzēts noslēgt 2022. gada pavasarī.

Plašāk par projektu:
www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XucoK0UzaUk

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Karmena Kotāne

 

Iesaki citiem: