Domes sēdes darba kārtība 26.03.2020.

Viļānu novada pašvaldība 23.Marts, 2020, 11:16 Jaunumi

Viļānu novada pašvaldības

domes sēde notiks 2020.gada 26.martā

plkst.15.00

 

Darba kārtībā:

 1. Par SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2019. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 2. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2019. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 3. Par SIA „Viļānu slimnīca” 2019. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 4. Par SIA “VIĻĀNU SILTUMS” parādsaistību kapitalizāciju.
 5. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu.
 6. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 7. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 8. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 9. Par zemes iznomāšanu.
 10. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 12. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 13. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 14. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 15. Par kadastra kartes sakārtošanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu .
 17. Par iesnieguma izskatīšanu.
 18. Par nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē.
 19. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām.
 22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu juridiskām personām.
 23. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 25. Par projekta „Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma un ekspozīcijas bagātināšana "Pagātnē rodam nākotni”” apstiprināšanu.
 26. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.24, protokols Nr.2 „Par projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim” apstiprināšanu”.
 27. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu labdarības biedrību “ATBALSTS”.
 28. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 29. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā.
 30. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
 31. Par saistošo noteikumu Nr.120 izdošanu.
 32. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 34. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 35. Par īres līguma grozīšanu.
 36. Informācija.
Iesaki citiem: