Nekustamā īpašuma „Lauciņi” izsole

Viļānu novada pašvaldība 12.Maijs, 2020, 14:38 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Lauciņi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100007, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980060151 (3,49 ha) 78980090518 (1,61 ha), 78980100207 (1,00 ha), 78980100389 (2,42 ha). Izsole notiks 2020.gada 4.augustā plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles sākumcena – EUR 21000,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 3.augusta plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Objekta pirmpirkuma tiesības ir 22.02.2016. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3 un 04.07.2019. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.V-2019/31 nomniekam. Gadījuma, ja nomnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt doto nomas līgumu zemesgrāmatā četru mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nodrošinājuma nauda EUR 2100,00 un reģistrācijas nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada 3.augusta plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei nekustamajam īpašumam „Lauciņi”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Iesaki citiem: