Izsolē nekustamais īpašums "Zīmeļi", Dekšāres pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 7.Aprīlis, 2021, 10:46 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Zīmeļi, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78480070053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070053 – 1,37 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 19.02.2015. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.D-2015/5 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 13.05.2021., izsoles noslēgums – 14.06.2021. plkst.13.00. izsoles sākuma cena 3550,00 eiro (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 13. maija plkst.13.00 līdz 2021. gada 2. jūnija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 355,00 eiro (trīs simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: