Izsolē nekustamais īpašums "Salenieki", Viļānu pagastā

Viļānu apvienība 5.Marts, 2021, 16:15 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Salenieki, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980040423, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040066 – 1,23 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 17.12.2015. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 12.04.2021., izsoles noslēgums – 12.05.2021. pulkst.13.00. izsoles sākuma cena 1700,00 eiro (viens tūkstotis septiņi simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 12.aprīļa plkst.13.00 līdz 2021. gada 2. maija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.05.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 170,00 eiro (viens simts septiņdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT

Nekustamā īpašuma novērtēšanas atskaite apskatāma ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: