Zemes vienību nomas tiesību izsoles

Viļānu apvienība 4.Marts, 2021, 09:55 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošas, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030356, 78480030369 un 78480030392 Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, lauksaimnieciskajai ražošanai, bez apbūves tiesībām.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienību kopējā platība (ha)

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa EUR/gadā par trīs zemes vienībām

78480030356

1,60

Dekšāres pagasts

 

150,00

78480030369

78480030389

 

Ņemot vērā, ka zemes vienības nav uzmērītas, zemes vienību platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienību instrumentālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu. Zemes vienībām nav noteiktas oficiālas piekļūšanas iespējas. Par piekļūšanu pie Objekta nomniekam pašam ir jāvienojas ar blakus esošo zemes vienību īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības kultūras nama, pēc adreses Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, telpās 2021.gada 11.maijā pulksten 14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 10. maija pulksten 10.00., Viļānu novada pašvaldības administrācijas, Kultūras laukums 1A, Viļāni, telpās, darba dienās, darba laikā, pēc iepriekšējās vienošanās pa telefonu 64662424.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.05.2021. jāiemaksā dalības maksa 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) apmērā, iemaksājot to Viļānu novada pašvaldības kasē vai veicot pārskaitījumu uz Viļānu novada pašvaldības kontu LV73HABA0551026165229, AS "Swedbank", kods HABALV22, un jāreģistrējas dalībai izsolē Viļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumu 15. punktā minētos dokumentus.

Nomas tiesību izsoles solis noteikts 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) no objekta sākotnējās aprēķinātās nomas maksas.

Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. Nomnieks veic vienreizēju maksājumu 181,50 EUR apmērā (ar PVN) (viens simts astoņdesmit viens euro un piecdesmit centi) pašvaldībai, lai kompensētu pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par Objekta gada maksas noteikšanu, uzreiz pēc līguma noslēgšanas vai arī ir tiesīgs veikt šo izdevumu nomaksu pa daļām, sadalot maksājumus uz līguma darbības laiku - pieciem gadiem (ja līgums tiek lauzts vai izbeigts pirms termiņa, tad Nomnieks, pirms līguma laušanas/izbeigšanas sedz šos izdevumus pilnā apmērā).

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, un Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads), darba dienās darba laikā, pēc iepriekšējās vienošanās. Nomas objekti apskatāmi to atrašanās vietā, darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64662424.

 

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78480030356, 78480030369 un 78480030392 raksturojums

Izsoles veids

Elektroniska ar augšupejošu soli

Izsoles objekts

neapbūvētas zemes nomas tiesības

Zemes vienību statuss

pašvaldībai piekritīgā zeme

Administratīvā teritorija

Dekšāres pagasts

Zemes vienību atrašanās vieta

Jaunsaimnieki, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Iznomājamā platība / ha

1,60

Zemes vienības uzmērīta

Zemes vienības ierakstītas zemesgrāmatā

Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Iznomāšanas mērķis

lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām

Konstatēti apgrūtinājumi

Apgrūtinātas piekļūšanas iespējas

Citi nosacījumi

apbūve un apakšnoma nav atļauta

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Izsolē piedāvātā objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa ir maksa EUR gadā (bez PVN), kas ir izsoles sākumcena

150,00

Izsoles solis  noteikts EUR  no objekta sākotnējās aprēķinātās nomas maksas (bez PVN)

20,00 

vienreizēju maksājumu 181,50 EUR apmērā (ar PVN) (viens simts astoņdesmit viens euro un piecdesmit centi) pašvaldībai, lai kompensētu pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par Objekta gada maksas noteikšanu, uzreiz pēc līguma noslēgšanas vai arī ir tiesīgs veikt šo izdevumu nomaksu pa daļām, sadalot maksājumus uz līguma darbības laiku - pieciem gadiem (ja līgums tiek lauzts vai izbeigts pirms termiņa, tad Nomnieks, pirms līguma laušanas/izbeigšanas sedz šos izdevumus pilnā apmērā).

 

Zemesgabala apskates vieta un laiks

Ar informācija par nomas objektu un ar nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Lidiju Kuzņecovu, tālr. 64662424

 

Iesaki citiem: