Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Viļānu apvienības pārvalde 12.Maijs, 2020, 11:37 Izsoles un pārdošana

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 5.§), noslēgts sekojošs zemes nomas līgums un nomā nodota pašvaldības tiesiskā valdījumā esoša zemes vienība, par kuru tika rīkota nomas tiesību izsole:

Līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks

06.05.2020.

V-2020/11

78980090664

0,45

No 06.05.2020. līdz 06.05.2025.

 

Iesaki citiem: