"Būvuzraudzība būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā””