Viļānu novadā tiek plānots

Īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, Viļānu novada pašvaldība veiks ieguldījumus sabiedrībā balstītā sociālās infrastruktūras attīstībā, izveidojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru ar 17 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ka arī grupu dzīvokļus ar 4 vietām un dienas aprūpes centru ar 13 vietām pieaugušam personām ar garīga rakstura traucējumiem, tā nodrošinot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā. Projektam noslēdzoties, plānots, ka LPR DI plānā identificētās personas - 20 persona ar garīga rakstura traucējumiem un 17 bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs pilnvērtīgi saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un individuālo atbalstu gan bērniem ar FT un viņu vecākiem, gan personām ar GRT, kā arī speciālistu konsultācijas, terapijas kursus un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta īstenošanas ilgums ir 39 mēneši.
Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) infrastruktūras attīstīšana Viļānu novadā ir paredzēta pašvaldībai piederošā 3-stāvu ēkā adresē
Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu novads. DI projekta ietvaros ēkā tiks veikta pārbūve. Pēc DI pakalpojumu ieviešanas tajā atradīsies SRPC bērniem ar FT un DAC pilngadīgām personām ar GRT, bet pārējā ēkas daļā paredzēts izvietot sociālā atbalsta centru “Cerība” un Sociālo dienestu. SRPC bērniem ar FT un viņu vecākiem tiks sniegti sekojoši DI projektā paredzētie pakalpojumi:
1) speciālistu konsultācijas, individuālais atbalsts,
2) grupu nodarbības,
3) atbalsta grupas.
DAC tiks sniegti šādi pakalpojumi pieaugušajiem ar GRT:
1) speciālistu konsultācijas, individuālais atbalsts (fizioterapeita, masāžas, psihologa, speciālā psihologa utt.),
2) atbalsta grupas un grupu nodarbības,
3) brīvā laika pavadīšana,
4) nepieciešamības gadījumā arī ēdināšana.
SBSP infrastruktūras attīstīšana Viļānu novadā ir paredzēta arī ēkā Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu novads, kur tiks izveidots grupu dzīvoklis personām ar GRT. Grupu dzīvokli DI projekta ietvaros paredzēts izveidot daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā sociālā atbalsta centra "Cerība" bijušās telpās. Projekta ietvaros ir ieplānota SBSP sniegšanai izveidotās infrastruktūras aprīkošana ar nepieciešamo
materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupu vajadzībām. Projekts nodrošinās vienlīdzīgas iespējas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un veicinās šo personu integrēšanos sabiedrībā. Pašvaldībā, ieviešot DI projektu, tiks novērsta situācija, kur personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejama nepieciešamā atbalsta sistēma dzīvesvietā.