Skolu informatizācija motivē skolēnus apgūt jaunas zināšanas

Viļānu apvienības pārvalde 12.Decembris, 2012, 19:49 Projekti 2007-2013

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros Viļānu novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” saskaņā ar 2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras noslēgto vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612. Sasniegts projekta mērķis – Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinājusi plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 45310.77, un tās tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finasējuma 100%.

Veiktas sekojošas projekta aktivitātes:

Nr.p.k. Plānotā aktivitāte Dekšāres pamatskola Viļānu vidusskola Kopā
skaits Summa Ls skaits Summa Ls skaits Summa Ls
1. Stacionāro datoru iegāde  6  4130.94  45  30982.05  51  35112.99
2. Portatīvo datoru iegāde  2  2134.35  -    2  2134.35
3. Multimediju tehnikas iegāde  1  2798.72  -    1  2798.72
4. Lokālo datortīklu attīstība  1  619.73  1  4647.96  2  5264.71
  Kopā            45310.77

Projekta vadītāja asistents, Viļānu vidusskolas direktora vietnieks informātikas jomā Juris Līvmanis par paveikto Viļānu vidusskolā:

„Projekta laikā Viļānu vidusskolā tika pilnībā rekonstruēts datortīkls, kurš tagad aptver visus trīs skolas korpusus un tika iegādāti 45 stacionārie datori. Tas ļāva atjaunot datortehniku divos datorkabinetos un nodrošināt ar datoru gandrīz visas mācību telpas skolā. Skolotājiem ir iespēja pilnīgāk izmantot e-klasi, stundas laikā izmantot interaktīvos mācību materiālus, lietot mācību materiālus, kuri atrodami internetā tiešsaistē. Aprīkotie datorkabineti dod iespēju klases, kurās ir liels skolēnu skaits dalīt grupās, nodrošinot katram skolēnam atsevišķu darba vietu, kā arī vairāk iespēju dažādu mācību priekšmetu skolotājiem vadīt stundas datorklasē, tādējādi rosinot skolēnus apzināti lietot informācijas tehnoloģijas mācību tēmas apgūšanas procesā.”

Sagatavoja: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja, projekta „Viļānu novada skolu informatizācija” vadītāja Iveta Piziča

2012-12-12

Iesaki citiem: