Literāti un mākslinieki tikās Šlisselburgā

Viļānu apvienības pārvalde 3.Jūlijs, 2013, 16:57 Projekti 2007-2013

Laikā no šā gada 25. līdz 28. jūnijam Viļānu novada delegācija viesojās Krievijas pilsētā Šlisselburgā, kur visi trīs kultūras projekta sadarbības partneri – Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas pašvaldību vadītāji parakstīja sadarbības līgumu par kopējo mērķu sasniegšanu nākotnē kultūras, izglītības un sporta jomās. Šī bija jau otrā starptautiskā literātu un mākslinieku tikšanās, kuras laikā projekta dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē. Jāatzīmē, ka pirmā tikšanās pulcināja visus projekta dalībniekus Viļānos maija nogalē.

Viesošanās sākās ar oficiālo projekta prezentāciju Šlisselburgas Kultūras – sporta centrā „Ņevskij”, kur piedalījās visu trīs pašvaldību priekšsēdētāji, projektu koordinatori, kā arī literāti un mākslinieki. Iesākumā projekta koordinatore Šlisselburgā Tatjana Meļikova iepazīstināja klātesošos ar projektu – tā aizsākumiem, attīstību, projekta mērķiem, kā arī visu trīs iesaistīto pašvaldību lomu tajā. Visi Latvijas delegācijas dalībnieki – Viļānu un Kārsavas novadu pārstāvji iepazīstināja ar saviem novadiem; Viļānu literāti un mākslinieki pastāstīja par savu darbību projektā, arī Jaņa Rozentāļa Rīgas Mākslas vidusskolas pārstāvji demonstrēja video par skolu. Konferences noslēgumā visu trīs pašvaldību priekšsēdētāji – Nikolajs Vasiļjevičs Homenko (Šlisselburga), Jekaterina Ivanova (Viļānu nov.) un Ināra Silicka (Kārsavas nov.) svinīgi parakstīja sadarbības līgumu.

Viesmīlīgie Krievijas partneri bija sarūpējuši piesātinātu vizītes programmu – ciemošanās laikā mums bija iespēja uzzināt ko vairāk par Šlisselburgas rašanās vēsturi, kā arī apmeklēt ievērojamākās pilsētas vietas – seno cietoksni „Orešek”, kuru savulaik Pēteris I atbrīvojis no zviedriem, pilsētas muzeju, lūgšanu namu. Ar prieku un sajūsmu baudījām Šlisselburgas Bērnu mūzikas skolas audzēkņu sagatavoto koncertu. Dienas noslēgumā Šlisselburgas mākslinieciskie kolektīvi sniedza koncertu, kurā piedalījās bērnu deju kolektīvi, vēderdejotājas un vokālie ansambļi un solisti.

Ceturtdien, 27. jūnijā visi projekta dalībnieki dalījās darba grupās, kur gan mākslinieki un literāti, gan arī administrācijas pārstāvji apsprieda turpmākos plānus, kā arī iesaistījās rīkotajās meistarklasēs. Literātu grupas darbs norisinājās radošā atmosfērā pilsētas bibliotēkā – viļāniete Betija Berga lasīja savu dzeju kā latviešu, tā arī krievu valodā, tāpat to varēja klausīties arī Šlisselburgas dzejnieces izpildījumā, savukārt Kārsavas dzejniece Inta Nagla prezentēja savus literāros darbus, grāmatas un kopkrājumus. Darba gaitā tika apspriests, papildināts un koriģēts projekta ietvaros paredzētā literārā konkursa nolikums. Mākslinieki iemēģināja roku slapjajā filcēšanā un grafikas iespiedtehnikā. Šlisselburgas Bērnu mākslas skolas vadītāja iepazīstināja viesus ar mākslas skolas darbu un nākotnē plānotajām aktivitātēm, kas saistās ar turpmāko skolas attīstību. Administrācijas pārstāvji – visu trīs pašvaldību vadītāji, grāmatveži un projektu vadītāji izskatīja un apsprieda būtiskākos ar projektu saistītos jautājumus – projekta finansējumu, tā izlietojumu un sadali.

Vizītes kulminācija bija viesošanās Sankt-Pēterburgā – tur Latvijas delegācija apmeklēja Valsts mākslas muzeju Ermitāža, kur ikviens varēja sev paņemt kādu daļiņu no tur valdošās burvības. Sajūsmas vērta bija arī ekskursija ar kuģīti, vērojot Sankt-Pēterburgas tiltu pacelšanos. Projekta pilnais nosaukums – ELRII-359 „Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu”. Vadošais projekta partneris ir Viļānu novada pašvaldība.

Projektu līdzfinansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma un tās līdzfinansējums ir 171 000, 00 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldība un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTOGALERIJA

2013-07-03

Iesaki citiem: