Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Viļānu novada pašvaldība 18.Jūnijs, 2020, 15:08 Jaunumi

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, mājsaimniecību īpašniekiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu: izsmeļamās krājtvertnes, septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ar jaudu līdz 5 m3/diennaktī, un, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, reģistrācija jāpabeidz līdz 2021.gada 31.decembrim.

     Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.113 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Viļānu novada pašvaldībā” (publicēti “Viļānu novada Vēstnesis” janvāra Nr.1 un Viļānu novada mājaslapā: www.vilanunovads.lv), kas stājās spēkā 2020.gada 4.februārī, Viļānu novadā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana, informācijas apkopošana un aktualizācija, kā arī kontroles un uzraudzības īstenošana decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā, deleģēta attiecīgās teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam – SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”.

     SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz neatlikt uz pēdējo brīdi un aicina, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus, savlaicīgi uzsākt reģistrāciju.

Reģistrēšanas kārtība:

     Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam (īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) jāaizpilda decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums (Saistošo noteikumu Nr.113, 2.pielikums). Reģistrācijas formu var saņemt personīgi SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, 4.kabinets, Liepu ielā 2C, Viļānos vai elektroniski Viļānu novada mājaslapā: www.vilanunovads.lv  (meklēt pie saistošajiem noteikumiem), vai arī, piesakot asenizācijas pakalpojumu.

    Aizpildīto reģistrācijas apliecinājumu jāiesniedz personīgi SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, 4.kabinets, Liepu ielā 2C, Viļānos vai elektroniski, sūtot uz SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” e-pastu: vilanu.namsaimnieks@inbox.lv.

    SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” atbildīgie darbinieki, pēc iesniegumā sniegto datu apstrādes, reģistrēs Jūsu izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Iesaki citiem: