Pabalsta piešķiršana krīzes situācijā

Viļānu apvienības pārvalde 20.Aprīlis, 2020, 16:12 Jaunumi

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija uz vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 30.jūnijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā, no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies.

Piemēram, šādās situācijās:

1) persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā saistībā ar visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielinās izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam. To nosaka 2020,gada 16.aprīlī pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas papildināts ar  pārejas noteikumu 39.punktu. Grozījumi stājās spēkā 2020.gada 18.aprīlī.

Un gadījumā, ja nepieciešama palīdzība ģimenēm ar bērniem, aicinām griezties sociālajā dienestā.

Iesaki citiem: