Domes sēdes darba kārtība 29.10.2020.

Viļānu novada pašvaldība 26.Oktobris, 2020, 15:06 Jaunumi

Viļānu novada pašvaldības

domes sēde notiks 2020.gada 29.oktobrī

plkst.15.00

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” maksas pakalpojumu cenrādī.
2. Par nomas attiecību izbeigšanu.

3. Par nomas attiecību pagarināšanu.
4. Par nomas līguma grozīšanu.
5. Par zemes gabala pārdošanu izsolē.
6. Par zemes vienības sadali.
7. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
8. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
9. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
10. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
11. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma izsoli.
13. Par dzīvokļa īpašuma „2” – 5, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, atsavināšanu otrajā izsolē.
14. Par nekustamā īpašuma „Vālodzes” ar kadastra Nr.78480060709 atsavināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Skaras” ar kadastra Nr.78980020004 atsavināšanu.
16. Par zemes iznomāšanu.
17. Par dzīvokļa īpašuma Latgales ielā 3-18, Viļāni, Viļānu novads, atsavināšanu.
18.Par saistošos noteikumus Nr.127 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” atcelšanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr.121 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā”” precizēšanu.
20. Par pašvaldības autoceļu vai to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
21. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
22. Par krūmu norakstīšanu Dekšāru teritorijā.
23. Par bibliotēkas krājumu norakstīšanu.
24. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
25. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2020./2021 mācību gadam.
26. Par Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
28. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.84.
29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
32.Informācija.

Iesaki citiem: