Domes sēdes darba kārtība 29.01.2021.

Viļānu novada pašvaldība 26.Janvāris, 2021, 11:08 Jaunumi

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE NOTIKS

2021.gada 29.janvārī plkst. 15.00

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 2. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 3. Par nomas līguma grozīšanu.
 4. Par zemes iznomāšanu.
 5. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 6. Par nekustamā īpašuma „Notra” ar kadastra Nr.78980100232 atsavināšanu.
 7. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 8. Par zemes gabala pārdošanu izsolē.
 9. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par sadarbību atskurbšanas pakalpojumu sniegšanā.
 11. Par izmaiņām komisiju sastāvos.
 12. Par Viļānu Mūzika un mākslas skolas audzēkņu vecāku atbrīvošanu no līdzfinansējuma līdz ārkārtas situācijas beigām.
 13. Par projekta „“Mūzikas instrumentu iegāde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim”” apstiprināšanu.
 14. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu sarakstā 2021.gadam.
 15. Par saistošo noteikumu Nr.133 „Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Viļānu novada pašvaldības teritorijā” izdošanu.
 16. Par sociālo gultu izmaksām.
 17. “Par Viļānu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Rēzeknes ielā 1, Viļānos, nomas līguma pārjaunošanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
 18. Par saistošo noteikumu Nr.134 „Par Viļānu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam“ izdošanu.
 19. Par atbalstu skolēnu  ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs 1.-4. klašu skolēniem saistībā ar attālinātām mācībām  ārkārtējās situācijas laikā.
 20. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 21. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
 22. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 23. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 25. Informācija.
Iesaki citiem: