Domes sēdes darba kārtība 28.05.2020.

Viļānu novada pašvaldība 25.Maijs, 2020, 08:07 Jaunumi

Viļānu novada pašvaldības

domes sēde notiks

2020.gada 28.maijā plkst.15.00

Darba kārtībā:

1.Par nomas attiecību izbeigšanu.
2. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
3. Par nomas līguma grozīšanu.
4. Par nomas attiecību pagarināšanu.
5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par zemes iznomāšanu.
7. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
8. Par nomas līguma laušanu.
9. Par zemes vienības sadali.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
11. Par piebraucamā ceļa ierīkošanu.
12. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
13. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
14. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts” kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020” ar projektu “Stefānejis Uļanovskys latgalīšu dzīsmeišu gaismys ceļš”.
15. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
16. Par grozījumiem pašvaldības projekta „Lakstīgalu salas gājēju tilta būvdarbi” budžetā.
17. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
18. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
20. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
22.Informācija.

Domes sēde notiks attālināti.

 

Iesaki citiem: