Domes sēdes darba kārtība 25.06.2020.

Viļānu novada pašvaldība 25.Jūnijs, 2020, 08:32 Jaunumi

VIĻĀNU  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

DOMES  SĒDE  NOTIKS

2020.gada 25.jūnijā plkst. 15.00

Darba kārtībā:
1. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
4. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai.

5. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
6. Par zemes vienību apvienošanu.

7. Par nomas attiecību pagarināšanu.
8. Par bērnu ēdināšanu vasaras atpūtas grupas laikā.
9. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
10.
Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

11. Par koku un krūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā.
12. Par saistošo noteikumu Nr.122 izdošanu.
13. Par naudas līdzekļu piešķiršanu mēbeļu un aprīkojuma iegādei.
14.
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
15.
Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.

16. Par grozījumu veikšanu specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā”.
17. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
18. Par sociālā dzīvokļa maiņu.
19. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
21. Informācija.

 

Iesaki citiem: