Domes sēdes darba kārtība 25.02.2021.

Viļānu novada pašvaldība 25.Februāris, 2021, 12:16 Jaunumi

 VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE NOTIKS
2021.gada 25.februārī plkst.15.00

Darba kārtībā:

 1. Par sadarbību ar SIA „MG Latgolas Bolss”.
 2. Par sadarbību ar SIA “LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA”.
 3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Lūcijai Veselovai.
 4. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
 5. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 6. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 7. Par nekustamo īpašumu “Dobumi”.
 8. Par zemes iznomāšanu.
 9. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 10. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 11. Par lēmuma grozīšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma „Salenieki” ar kadastra Nr.78980040423 atsavināšanu .
 13. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
 14. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu.
 15. Par zemes nomu.
 16. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
 17. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā.
 18. Par finansējuma izlietojumu Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai.
 19. Par ielas apgaismojuma tīkla turpmākās darbības nodrošināšanu pēc AS „Sadales tīkls” projekta "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5029 Zaļā un Alejas ielas, Viļāni, Viļānu novads" īstenošanas.
 20. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
 21. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 22. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
 23. Informācija.
Iesaki citiem: