Domes sēdes darba kārtība 24.09.2020.

Viļānu novada pašvaldība 21.Septembris, 2020, 13:12 Jaunumi

VIĻĀNU   NOVADA    PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

notiks 24.09.2020 plkst.15.00

Darba kārtībā:
1. Par nomas attiecību izbeigšanu.

2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par nomas attiecību pagarināšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
5. Par nomas līguma grozīšanu.
6. Par zemes gabala pārdošanu izsolē.
7. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai.
8. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
9. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
10. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
11. Par lēmuma grozīšanu.
12.Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā.
13. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
14. Par saistošo noteikumu Nr.121 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā”” precizēšanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.123 “Viļānu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi” izdošanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr.129 “Par būvju un sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu Viļānu novadā” izdošanu.
17. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.126 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Viļānu novadā” precizēšanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr.128 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā” izdošanu.
19.Par grozījumiem budžetā.
20. Par naudas līdzekļu piešķiršanu piemiņas skulptūras izveidei.
21. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
22.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
23.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
24.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
25.Informācija.

 

Iesaki citiem: