Deinstitucionalizācijas process Viļānu novadā

Viļānu apvienības pārvalde 6.Jūlijs, 2020, 11:20 Jaunumi


Deinstitucionalizācijas process Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldības dome 2020. gada 25. jūnija sēdē ir apstiprinājusi grozījumus projekta iesniegumā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/030), kas paredz projekta ietvaros pārņemt Riebiņu novada rezultatīvos rādītājus un saņemt papildu finansējumu plānoto aktivitāšu īstenošanai.  Projekta kopējās izmaksas aktuāli veido 1 724,688.24 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 559,458.22 EUR, t.sk. ERAF finansējums 479,705.15 EUR, valsts budžeta dotācija 25,396.16 EUR, pašvaldības finansējums 1  054,356.91 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 165,230.02 EUR.

            Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana Viļānu novadā ir paredzēta pašvaldībai piederošā 4-stāvu ēkā adresē Mehanizatoru iela 24A, Viļāni, Viļānu nov. DI projekta ietvaros tiks pārbūvēta bijusī Rēzeknes tehnikuma dienesta viesnīca, pielāgojot to pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā tiks ierīkoti grupu dzīvokļi ar 16 vietām, dienas aprūpes centrs ar 13 klientu vietām, specializētās darbnīcas (šūšanas, ādas izstrādājumu izgatavošanas, galdniecības) ar 10 vietām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs ar 17 klientu vietām, tai skaitā nodrošināta vides pieejamība. Pēc DI pakalpojumu ieviešanas ēka būs pilnībā noslogota. Ēkas 1. stāvā pašvaldība plāno ierīkot koprades telpas biedrību un sociālo uzņēmēju vajadzībām, kā arī pārcelt Sociālo dienestu un Sociālā atbalsta centru “Cerība”, bet ēkas 4.stāvā tiks ierīkoti sociālie dzīvokļi. DI projekta ietvaros ēkā tiks izbūvēts lifts un pēc pārbūves ēkā tiks nodrošinātas atsevišķas telpas un ieejas katrai DI mērķa grupai.

            Projekts nodrošinās vienlīdzīgas iespējas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un veicinās šo personu integrēšanos sabiedrībā. Pašvaldībā, ieviešot DI projektu, tiks novērsta situācija, kur personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.

Plašāk par projektu:
www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XucoK0UzaUk

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Iesaki citiem: