Izsolē nekustamais īpašums "Ievu lejas", Viļānu pagastā

Viļānu apvienība 7.Aprīlis, 2021, 10:34 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Ievu lejas, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78980090012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090153 – 2,95 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 27.05.2015. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.32 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 13.05.2021., izsoles noslēgums – 14.06.2021. plkst.13.00. izsoles sākuma cena 4650,00 eiro (četri tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 13. maija plkst.13.00 līdz 2021. gada 2. jūnija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 465,00 eiro (četri simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: