Izsolē dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā 5-29, Viļāni

Viļānu novada pašvaldība 1.Septembris, 2020, 10:11 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 5-29, Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000606, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 31,70 m2 (3170/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001). Izsole notiks 2020.gada 13.oktobrī plkst.14.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles sākumcena – EUR 1600,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2020.gada 12.oktobra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 200,00 un reģistrācijas nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada 12.oktobra plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei dzīvokļa īpašumam Celtnieku iela 5-29, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662486. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Iesaki citiem: