Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 29.augustā

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 29.augustā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 29. augustā plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 2. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 3. Par zemes iznomāšanu.
 4. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 5. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 6. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 7. Par samaksas samazināšanu par patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi .
 8. Par lēmuma grozīšanu.
 9. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 10. Par nomas līguma grozīšanu.
 11. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13. Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs 2019/2020. mācību gadam.
 14. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā 2019.gadā.
 15. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
 16. Par dalību projektā.
 17. Par maksas pakalpojumu.
 18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 19. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu bērnu un jauniešu invalīdubiedrību “Saulstariņi”.
 20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 21. Par bāriņtiesas sastāva pārvēlēšanu.
 22. Par kārtību, kāda tiek noteiktas Viļānu novada pašvaldības izglītības iestāžuvadītāju amata algas likmes.
 23. Par dalību Latvijas nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
 24. Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 25. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra.
 26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 27. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116  „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” precizēšanu.
 28. Informācija.
2019-08-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A