Aktualitātes

Viļānos atklāts Rīgas ielas rekonstruētais ceļa posms

Viļānos atklāts Rīgas ielas rekonstruētais ceļa posms

Skats, kas tagad paveras iebraucot Viļānos pa tranzītielu, ir prieks acīm un laime automašīnai, jo nav vairs ne miņas no bedrēm, iela ir spoži izgaismota, droši šķērsojama un daudzsološi iekļaujas pilsētas ainavā.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Viļānos tika realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)). 23.novembrī svinīgās ceremonijas laikā tika atklāts rekonstruētais ceļa posms 495 m garumā (autoceļš P58 Viļāni-Preiļi Špoģi) no Rīgas šosejas līdz dzelzceļam, kas tika realizēts aktivitātes „Satiksmes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros.

Svinīgajā atklāšanā piedalījās pārstāvji no SIA „Lemminkainen Latvija”, kas veica ielas būvniecības darbus, būvuzraugs no SIA „REM PRO”, Viļānu novada pašvaldības pārstāvji, Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece un pārstāvji no Apvienotā tehniskā sekretariāta un citi interesenti.

Svētku sajūtu vēl pozitīvāku padarīja Dekšāres pūtēju orķestris (vadītājs Antons Zaharāns) kā arī Ezītis un Bitīte, kas regulēja satiksmi. Pirms sarkanās lentas pārgriešanas savu svētību visiem satiksmes dalībniekiem deva pr.Alberts Cimanovskis, MIC.

Ir paveikti vērienīgi darbi: 495 m garumā rekonstruēta ielas braucamā daļa, izbūvēts apvienotais gājēju/veloceliņš, izbūvēts ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums, divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem, automašīnu stāvlaukums un uzstādīta novada un pilsētas karte.

Šis ir tikai starta punkts tranzītielas rekonstrukcijas darbos, jau nākamgad tiks rekonstruēts tālākais posms, bet jau tagad visi ceļu satiksmes dalībnieki var lepoties ar sakārtotu ceļa posmu, kas uzlabos satiksmes drošību un veicinās kvalitatīvāku tranzīta plūsmu caur Viļāniem, tādējādi dodot arī ieguldījumu novada attīstībā kopumā.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldību un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

2012-11-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A