Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Uzsākta Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam izstrāde

Saskaņā ar Viļānu novada Domes 2013.gada 16.augusta lēmumu „Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi” (Nr.7, 25.§.) informējam, ka ir uzsākta Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrāde.

Stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, izvirzīt stratēģiskos mērķus un attīstības prioritātes un izstrādāt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiski.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

1. viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Viļānu novada ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) nākotnes redzējumu;

2. iesaistīties darba grupās;

3. piedalīties Viļānu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs.

Plānotais Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes termiņš ir 2013.gada decembris.

Lūgums iesniegt savus priekšlikumus līdz 2013.gada 30.septembrim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi iveta.pizica@vilani.lv, telefoniski 646208031 vai rakstiski, adresējot to Viļānu novada pašvaldībai, Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi).

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Viļānu novada domes mājas lapā www.vilani.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viļānu Novada Vēstnesis”.

2013-09-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A