EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS

Aktīvs dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā

 

Projekta nosaukums

“@ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@”

(Aktīvs dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā)

Identifikācijas nr.

Nr. 600906

Programma

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākums „Pašvaldību tīkojumi” (Networks of Towns)

Īstenošanas vieta

Itālija, Spānija, Malta, Ungārija, Rumānija

Īstenošanas laiks

18.12.2018.-22.09.2019.

Mērķis

mudināt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, atklāt un iesaistīties Eiropas kultūras mantojuma atklāšanā un saglabāšanā, izmantojot IKT rīkus, un stiprināt piederību kopīgai eiropeiskai telpai.

Galvenās aktivitātes

  • nodrošināt projektā iesaistīto pašvaldību tīklošanās iespējas un aktīvu viedokļu apmaiņu par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu;
  • veicināt starptautisko dialogu, akcentējot tādas vērtības kā draudzība, solidaritāte, iedzīvotāju līdzdalība Eiropas kopienu kontekstā,
  • organizēt dalību starptautiskajās konferencēs, diskusijās pie apaļā galda, interaktīvās darbnīcās, pētījumos un metodoloģiju izstrādē

Projekta kopējais budžets

138 600,00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

138 600,00 EUR

Publiskais finansējums 

138 600,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

00.00 EUR

Publicitāte

2019-04-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A